2 posts tagged with "react-form"

View All Tags

Populate trong Mongoose

Phùng Hùng

Phùng Hùng

Teacher and Programmer

Mongoose có populate() là cách thức mạnh mẽ hơn thay thế cho $lookup của MongoDB.

Population là quá trình tự động thay thế một path cụ thể bằng các document trong một collection khác. Chúng ta có thể populate một document, nhiều document, một đối tượng, nhiều đối tượng hoặc tất cả các đôi tượng trả về từ một query.

Ví dụ:

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema;
const personSchema = new Schema({
_id: Schema.Types.ObjectId,
name: String,
age: Number,
stories: [{ type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Story' }],
});
const storySchema = new Schema({
author: { type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Person' },
title: String,
fans: [{ type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Person' }],
});
const Story = mongoose.model('Story', storySchema);
const Person = mongoose.model('Person', personSchema);

Chúng ta đã tạo hai model. Model Person của chúng ta có trường stories là mảng các ObjectId. Tùy chọn ref cho biết ta muốn Mongoose sử dụng population, trong trường hợp này là đối với model Story. Tất cả _id được lưu trong stories sau khi population sẽ trở thành các document có _id tương ứng trong Story.

Tìm hiểu nhanh về React Hook Form

Phùng Hùng

Phùng Hùng

Teacher and Programmer

Cài đặt

npm install react-hook-form

Ví dụ

Đoạn mã sau mô tả cách sử dụng cơ bản của React Hook Form:

import React from 'react';
import { useForm } from 'react-hook-form';
const App = () => {
const { register, handleSubmit, watch, errors } = useForm();
const onSubmit = data => console.log(data);
console.log(watch('example')); // theo dõi giá trị trường bằng cách truyền tên của nó
return (
<form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
<input name="example" defaultValue="test" ref={register} />
<input name="exampleRequired" ref={register({ required: true })} />
{errors.exampleRequired && <span>This field is required</span>}
<input type="submit" />
</form>
);
};
export default App;

Phương thức register

Cho phép bạn đăng ký một input với React Hook Form, chỉ khi một trường được đăng ký nó mới được xác thực và submit.